GDPR

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU BODYBYME
platné a účinné od [19.11.2018]
(dále jen „Všeobecné podmínky“)
 • 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • 1.1. Provozovatelem internetového obchodu BodyByMe umístěného na internetových stránkách www.bodybyme.eu (dále jen „Internetový obchod“) je společnost BodyByMe s.r.o., IČO: 047 00 341, se sídlem Ostrovní 126/30, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 252296 (dále jen „Provozovatel“).
  • 1.2. Tyto Všeobecné podmínky upravují vztahy mezi stranami smluv uzavíraných na straně jedné Provozovatelem a na straně druhé Kupujícím, jak je definován níže.
  • 1.3. Kupujícím se pro účely těchto Všeobecných podmínek rozumí každá fyzická osoba podnikající i nepodnikající a právnická osoba (dále jen „Kupující“), která uzavírá s Provozovatelem smlouvu, jejímž předmětem je koupě zboží (dále jen „Smlouva“), a to prostřednictvím Internetového obchodu.
  • 1.4. Je-li v těchto Všeobecných podmínkách uveden Spotřebitel, rozumí se tím Kupující, který je fyzickou osobou nepodnikající (dále jen „Spotřebitel“).
  • 1.5. Je-li v těchto Všeobecných podmínkách uveden Podnikatel, rozumí se tím Kupující, který je právnickou osobou, fyzickou osobou podnikající a/nebo podnikatelem ve smyslu ustanovení § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Podnikatel“).
 • 2. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ
  • 2.1. Odesláním Objednávky, jak je definována níže, postupem podle článku 4.1. těchto Všeobecných podmínek Kupující prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s těmito Všeobecnými podmínkami, a to včetně sdělení před uzavřením Smlouvy upravených v článku 3. těchto Všeobecných podmínek a reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto Všeobecných podmínek a tvoří jejich přílohu č. 1, a že s nimi výslovně souhlasí ve znění, které je platné a účinné v okamžiku odeslání Objednávky.
  • 2.2. Uzavřením Smlouvy s Provozovatelem každý Kupující výslovně souhlasí s použitím komunikačních prostředků, které umožňují uzavření Smlouvy bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran (dále jen „Prostředky komunikace na dálku“).
 • 3. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY
  • 3.1. Provozovatel tímto v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, sděluje Kupujícímu následující informace:
   • 3.1.1. náklady na Prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby podle nákladů poskytovatele internetového a telefonického připojení Kupujícího a Provozovatel si neúčtuje žádné další poplatky, toto se netýká případné smluvní přepravy zboží;
   • 3.1.2. Provozovatel požaduje úhradu kupní ceny za zboží před převzetím zboží Kupujícím, s výjimkou Podnikatelů, kteří mohou využít způsobu platby na základě faktury (viz článek 10.1.6. těchto Všeobecných podmínek);
   • 3.1.3. případná povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány;
   • 3.1.4. Provozovatel prostřednictvím Internetového obchodu neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění nebo smlouvy na dobu neurčitou;
   • 3.1.5. ceny zboží jsou v Internetovém obchodu uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem; náklady na dodání zboží se mohou lišit v závislosti na zvolené metodě platby kupní ceny a druhu dopravy zboží;
   • 3.1.6. Spotřebitel, má právo od smlouvy odstoupit (není-li v těchto Všeobecných podmínkách uvedeno jinak), a to ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů, jejíž běh počíná, jde-li o
    a. kupní Smlouvu, ode dne převzetí zboží;
    b. Smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
    c. Smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;
    přičemž toto odstoupení musí být odesláno na adresu sídla Provozovatele, Spotřebitel také může využít formulář pro odstoupení od Smlouvy, jehož vzor je jako nedílná součást těchto Všeobecných podmínek jejich přílohou č. 2;
   • 3.1.7. Spotřebitel nemůže odstoupit od Smlouvy v případě, že se jedná o Smlouvu o:
    a. dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu;
    b. poskytování služeb, které Provozovatel s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele splnil před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy;
    c. dodávce zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Provozovatele, a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy;
    d. dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
    e. opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
    f. dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
   • 3.1.8. v případě odstoupení od Smlouvy ponese Spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o Smlouvu uzavřenou prostřednictvím Prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
   • 3.1.9. Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od Smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
   • 3.1.10. Smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu Provozovatele, přičemž Spotřebitel, který se zaregistroval v Internetovém obchodu má k těmto údajům přístup v uživatelské sekci Internetového obchodu;
   • 3.1.11. v případě, že Spotřebitel není spokojen se službami Provozovatele, může se se svou stížností obrátit přímo na Provozovatele, případně se může se svou stížností obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru podle článku 12.3. těchto Všeobecných podmínek.
 • 4. UZAVŘENÍ SMLOUVY
  • 4.1. Kupující uzavírá Smlouvu s Provozovatelem tak, že v Internetovém obchodu přijme návrh k uzavření Smlouvy, s tím že požadované zboží či službu „vloží“ do „košíku“ (dále jen „Objednávka“). Před závazným potvrzením a odesláním Objednávky má Kupující možnost měnit požadované plnění, dopravu i způsob platby a zároveň povinnost zkontrolovat veškeré údaje, které při vyplňování Objednávky uvedl.
  • 4.2. Provozovatel přijímá Objednávky přes Internetový obchod od pondělí do pátku od 8.00 do 18.00 hodin. V případě výpadku Internetového obchodu a jeho systému způsobeného vyšší mocí nenese Provozovatel odpovědnost za nedodržení pracovní doby uvedené v předchozí větě.
  • 4.3. Smlouva je uzavřena odesláním Objednávky Kupujícím po zvolení druhu dopravy a způsobu platby prostřednictvím formuláře v Internetovém obchodu a přijetím Objednávky Provozovatelem. Provozovatel následně prostřednictvím e-mailu, který Kupující uvedl v Objednávce, potvrdí její přijetí.
  • 4.4. Přílohou potvrzení podle předchozího článku bude aktuální znění těchto Všeobecných podmínek, včetně jejich příloh.
  • 4.5. Za případné chyby při přenosu dat nenese Provozovatel žádnou odpovědnost.
  • 4.6. Smlouvu je možné následně měnit pouze na základě dohody Kupujícího a Prodávajícího, nedochází-li k jejím změnám ze zákona.
  • 4.7. Uzavřená Smlouva je Provozovatelem archivována po dobu nejméně 5 (pěti) let od jejího uzavření, není-li příslušnými právními předpisy stanovena doba delší. Provozovatel v žádném případě neposkytuje Smlouvu včetně údajů o Kupujícím třetím osobám, s výjimkou případů, kdy je toho zapotřebí pro obranu Provozovatele v případném právním či jiném sporu.
 • 5. DODÁNÍ ZBOŽÍ
  • 5.1. Potvrzením Objednávky podle článku 4.2. těchto Všeobecných podmínek se Provozovatel zavazuje, že Kupujícímu dodá zboží, které je předmětem Smlouvy v ujednaném množství, jakost a provedení a umožní mu k němu nabýt vlastnické právo. Kupující se odesláním Objednávky podle článku 4.1. těchto Všeobecných podmínek zavazuje, že objednané zboží převezme a zaplatí za ně Provozovateli kupní cenu.
  • 5.2. Provozovatel si tímto v souladu s ustanovením § 2132 občanského zákoníku vyhrazuje vlastnické právo ke zboží. Kupující se stane vlastníkem zboží teprve až po úplném zaplacení kupní ceny.
  • 5.3. Provozovatel je povinen spolu se zbožím předat Kupujícímu i veškeré doklady, které se ke zboží vztahují.
  • 5.4. Provozovatel splní svou povinnost odevzdat zboží Kupujícímu, umožní-li mu se zbožím nakládat v místě plnění.
  • 5.5. V případě odeslání zboží je Spotřebiteli zboží odevzdáno, jakmile je zboží předáno Spotřebiteli dopravcem. Podnikateli je zboží odevzdáno předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě. Provozovatel umožní Podnikateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.
  • 5.6. Pokud Provozovatel dodá větší množství zboží, než bylo objednáno, je Smlouva uzavřena i k přebývající části zboží, ledaže ji Kupující bez zbytečného odkladu neodmítne.
  • 5.7. Provozovatel vždy zabalí zboží dle zvyklostí způsobem potřebným pro jeho uchování a ochranu.
 • 6. PŘECHOD NEBEZPEČÍ VZNIKU ŠKODY NA ZBOŽÍ
  • 6.1. Kupující má právo uplatnit svá práva z vadného plnění v případě vad, které má zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího.
  • 6.2. Kupující je povinen zboží prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.
  • 6.3. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího v okamžiku jeho převzetí. Nebezpečí škody dále přechází na Kupujícího v případě, kdy Kupující odmítne zboží převzít, ačkoliv mu Provozovatel umožní se zbožím nakládat.
  • 6.4. Škoda na zboží vzniklá po přechodu nebezpečí škody podle článku 6.3. těchto Všeobecných podmínek, nemá žádný vliv na povinnost Kupujícího zaplatit kupní cenu.
  • 6.5. Provozovatel odpovídá Kupujícímu, že zboží je bez vad, tj. že má ujednané vlastnosti, hodí se k účelu, pro jehož použití je zboží určené a vyhovuje požadavkům podle právních předpisů.
  • 6.6. Projeví-li se vada na zboží v průběhu 6 (šesti) měsíců od jeho převzetí Kupujícím, má se za to, že bylo vadné již při převzetí.
  • 6.7. Kupující smí uplatnit právo z vad, které se vyskytnou u spotřebního zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od jeho převzetí, není-li v Internetovém obchodu uvedeno jinak a/nebo se jedná o:
   • 6.7.1. zboží prodávané za nižší cenu, jde-li o vadu, pro kterou byla tato nižší cena ujednána;
   • 6.7.2. na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým používáním; a
   • 6.7.3. vyplývá-li to z povahy zboží.
  • 6.8. Je-li na obalu zboží či přímo na zboží uvedeno datum spotřeby, zkracuje se záruční doba podle článku 6.7. těchto Všeobecných podmínek do takto uvedeného data.
  • 6.9. Právo z vadného plnění nenáleží Kupujícímu, pokud o vadě věděl již při převzetí zboží a/nebo ji sám způsobil.
  • 6.10. Kupující má následující práva z vadného plnění v případě, že se jedná o takové vadné plnění zakládající podstatné porušení Smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy se rozumí, je-li Kupujícímu dodáno jiné zboží, nebo pokud zboží nemá ujednané vlastnosti. Kupující má v těchto případech právo:
   • 6.10.1. na odstranění vady dodáním nového bezvadného zboží či dodáním chybějící části;
   • 6.10.2. na odstranění vady opravou věci;
   • 6.10.3. na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
   • 6.10.4. odstoupit od smlouvy.
  • 6.11. Kupující je povinen sdělit Provozovateli, jaké právo si zvolil již při oznámení vady na e-mailovou adresu: bodybymeeu@outlook.com (dále jen „E-mailová adresa Provozovatele“). Provedenou volbu nelze ze strany Kupujícího změnit bez souhlasu Provozovatele. Jedná-li se o neodstranitelnou vadu, je Provozovatel povinen dodat Kupujícímu nové zboží. Neodstraní-li Provozovatel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od Smlouvy odstoupit.
  • 6.12. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Provozovatel nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit.
  • 6.13. Nezvolí-li si Kupující právo z vadného plnění podle článku 6.10 těchto Všeobecných podmínek nebo jedná-li se o nepodstatné porušení Smlouvy, tj. jiné porušení než je uvedeno v článku 6.10. těchto Všeobecných podmínek, má Kupující právo na odstranění vady, nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
  • 6.14. Nemůže-li Kupující řádně zboží užívat pro odstranitelnou vadu, která se na zboží vyskytuje opakovaně nebo pro jejich větší počet, má právo od Smlouvy odstoupit.
  • 6.15. Kupující nemá právo z vadného plnění v případě, kdy vadu zjistil nebo ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.
 • 7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 • 7.1. S odkazem na článek 3.1.6. těchto Všeobecných podmínek má Spotřebitel právo od Smlouvy odstoupit ve lhůtě v článku 3.1.6. uvedené, a to za následujících podmínek:
  • 7.1.1. Spotřebitel může od Smlouvy odstoupit prostřednictvím formuláře, který je přílohou těchto Všeobecných podmínek. Spotřebitel uvedený formulář vyplní a odešle na adresu sídla Provozovatele;
  • 7.1.2. Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od Smlouvy odeslat Provozovateli zboží, které od Provozovatele obdržel, a to na náklady Spotřebitele;
  • 7.1.3. Spotřebitel je povinen zboží vrátit úplné včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu a ve stavu a hodnotě, v jaké je převzal;
  • 7.1.4. v případě spotřebního zboží může Spotřebitel od Smlouvy odstoupit pouze, pokud Spotřebitel vrátí zboží nepoškozené a neporušené v originálním balení;
  • 7.1.5. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti;
  • 7.1.6. Spotřebitel vrátí Provozovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od doručení odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od Spotřebitele na základě Smlouvy přijal. Provozovatel nevrátí Spotřebiteli peněžní prostředky dříve, než Spotřebitel vrátí zboží nebo prokáže, že je Provozovateli odeslal;
  • 7.1.7. Spotřebitel tímto výslovně souhlasí s tím, že pokud jsou se zbožím ze strany Provozovatele poskytovány i dary, je darovací smlouva mezi Provozovatelem a Kupujícím uzavřena způsobem pro uzavření Smlouvy s podmínkou, že pokud dojde k využití práva odstoupit od Smlouvy podle článku 7.1. až 7.7. těchto Všeobecných podmínek, pozbývá darovací smlouva účinnosti a Spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související dary včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že Spotřebitel tyto dary Provozovateli nevrátí, bude to Provozovatelem chápáno jako bezdůvodné obohacení Spotřebitele na úkor Provozovatele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Provozovatel právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny daru. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká Smlouva a obě smlouvy jsou posuzovány v tomto případě z hlediska odstoupení samostatně.
 • 7.2. Podnikatel nemůže odstoupit od Smlouvy postupem podle článku 7.1. až 7.7. těchto Všeobecných podmínek. Pokud mu to bude ze strany Provozovatele umožněno, pak Podnikatel bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být snížena o částku, o kterou se snížila hodnota zboží.
 • 7.3. Kupující nemůže odstoupit od Smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit ve stavu, v jakém je obdržel, s výjimkou:
  • 7.3.1. pokud došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vad zboží;
  • 7.3.2. použil-li Kupující věc před objevením vady;
  • 7.3.3. nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým jednáním anebo opomenutím.
 • 7.4. Neoznámil-li Kupující vadu Provozovateli včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
 • 8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • 8.1. Správcem osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) je Provozovatel.
  • 8.2. V rámci provozování Internetového obchodu Provozovatel zpracovává o Kupujícím následující osobní údaje:
   • 8.2.1. jméno a příjmení, resp. obchodní firmu;
   • 8.2.2. identifikační číslo osoby u Podnikatele;
   • 8.2.3. adresu trvalého bydliště, resp. sídlo;
   • 8.2.4. telefonní číslo a e-mail;
   • 8.2.5. číslo bankovního účtu; případně údaje o platební kartě použité při nákupu zboží;
   • 8.2.6. IP adresa, cookies, geo lokace.
    (dále jen „Osobní údaje“)
  • 8.3. Kupující souhlasí s tím, že při objednání a převzetí zboží, jakož i při registraci do Internetového obchodu je vyžadováno vyplnění údajů, které mají povahu osobních údajů.
  • 8.4. Kupující bere na vědomí, že Provozovatel bude Osobní údaje Kupujícího uvedené při činnostech uvedených v těchto Obchodních podmínkách po dobu uvedenou níže, shromažďovat, zpracovávat a uschovávat jako správce osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a nařízením GDPR. Prodávající je oprávněn tak činit po dobu a v rozsahu potřebném k provedení veškerých činností s uzavřením kupní smlouvy souvisejících, zejména za účelem vyřízení Objednávky Kupujícího.
  • 8.5. V případě, že Kupující udělí souhlas Provozovateli ke zpracování Osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, pak právní důvodem je zpracování Osobních údajů je tento souhlas a Osobní údaje budou zpracovávány na dobu 5 (pěti) let od udělení souhlasu, vše ostatní se uplatní jako v případě zpracovávání Osobních údajů na základě plnění kupní smlouvy (Objednávky).
  • 8.6. Zpracování Osobních údajů Kupujícího bude prováděno pověřenými zaměstnanci Prodávajícího, popř. Prodávající může pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, a to v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu zpracování osobních údajů, bližší informace o zpracovávání osobních údajů Provozovatelem naleznete zde.
  • 8.7. Příjemci Osobních údajů jsou osoby (i) podílející se na dodání zboží a realizaci plateb ve vztahu k Objednávce, (ii) zajišťující služby provozování Internetového obchodu a další služby v souvislosti s provozováním Internetového obchodu, (iii) zajišťující marketingové služby Provozovatele.
  • 8.8. Kupující má právo (i) být zapomenut (právo na vymazání Osobních údajů), to neplatí svědčí-li Provozovateli jiný právní důvod pro zpracovávání Osobních údajů; (ii) požadovat od Provozovatele přístup k Osobním údajům a jejich opravu nebo aktualizaci; (iii) vznést námitku proti zpracování Osobních údajů; (iv) požadovat od Provozovatele informace, jak je s Osobními údaji nakládáno; (v) získat své Osobní údaje ve strojově čitelném a přenositelném formátu k jejich přenosu; (vi) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud má pochybnosti o dodržování zákona o ochraně osobních údajů či GDPR Provozovatelem; (vii) požadovat po Provozovateli omezení zpracování Osobních údajů, (viii) odvolat svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů, pokud jej udělil Provozovateli.
  • 8.9. Provozovatel prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení Osobních údajů.
  • 8.10. Provozovatel přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
  • 8.11. Provozovatel prohlašuje, že k Osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené a ověřené osoby.
  • 8.12. Po uplynutí nezbytné doby pro uchovávání osobních údajů je Provozovatel nenávratně vymaže/zničí.
  • 8.13. Provozovatel má v úmyslu předat Osobní údaje do třetí země (do země mimo EU), pouze v nezbytné míře, zpracovatelům v třetích zemích mimo Evropský hospodářský prostor, a to:
   • 8.13.1. zpracovateli Osobních údajů se sídlem na území Spojených států amerických, při předávání Osobních údajů založeném na rozhodnutí Komise o odpovídající úrovni ochrany osobních údajů (viz https://www.uoou.cz/predavani-zalozene-na-rozhodnuti-o-odpovidajici-urovni-ochrany-osobnich-udaju/ds-5065/p1=5065), a to za účelem zasílání obchodních sdělení a marketingových nabídek Provozovatelem; a
   • 8.13.2. zpracovateli Osobních údajů se sídlem na území Pákistánské islamské republiky, při předávání Osobních údajů založeném na vhodných zárukách představovaných uzavřenými standardními smluvními doložkami (viz [vložit odkaz na sken standardních smluvních doložek]) v souladu s nařízením GDPR, a to za účelem poskytování technické podpory při provozu Internetového obchodu.
  • 8.14. Provozovatel si z důvodu předcházení trestné činnosti a minimalizace škod vyhrazuje právo odmítnout Objednávku Kupujícího vytvářenou z podezřelé IP adresy, např. při využití tzv. proxy serveru. V případě problémů s Objednávkou může Kupující kontaktovat Provozovatele prostřednictvím e-mailové adresy Provozovatele.
  • 8.15. Provozovatel může dále zpracovávat tzv. "cookies" soubory tak, aby usnadnil poskytování služeb informační společnosti a je zajištěno, aby Kupujícímu byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používá. Kupující má možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jeho koncového zařízení, např. pomocí funkce anonymního prohlížení internetového prohlížeče. Podrobnosti o souborech „cookies“ naleznete zde https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs.
 • 9. CENY ZBOŽÍ
  • 9.1. Veškeré ceny v Internetovém obchodu jsou smluvními cenami. V Internetovém obchodu jsou vždy uvedeny aktuální a platné ceny v českých korunách. Uvedené ceny u jednotlivého zboží jsou konečné, tj. včetně DPH a popřípadě dalších daní a poplatků. Toto se netýká poplatků za dopravu, dobírku a nákladů na komunikaci Prostředky komunikace na dálku.
  • 9.2. Akční ceny jsou platné vždy do vyprodání zásob zboží, které je v akci, nebo po určitou dobu, která je v Internetovém obchodu uvedena.
  • 9.3. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření Smlouvy mezi Provozovatelem a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému Provozovatele, v takovém případě Provozovatel o této skutečnosti Kupujícího informuje na e-mail, který Kupující uvedl v Objednávce.
  • 9.4. Pokud v Objednávce došlo ke zneužití osobních údajů, platební karty apod., vyhrazuje si Provozovatel právo prohlásit Smlouvu za neuzavřenou.
 • 10. PLATEBNÍ PODMÍNKY
  • 10.1. Provozovatel umožňuje následující způsoby platby, mezi kterými si Kupující vybírá při vyplňování Objednávky prostřednictvím formuláře v Internetovém obchodu:
   • 10.1.1. platba v hotovosti při osobním převzetí zboží;
   • 10.1.2. platba předem bankovním převodem;
   • 10.1.3. platba přes internetové rozhraní banky;
   • 10.1.4. platba platební kartou prostřednictvím internetového platebního portálu PayPal a 2Checkout;
   • 10.1.5. platba na dobírku při doručení zboží. V tomto případě od Kupujícího přebírá peněžní hotovost přepravce a Kupující v tomto případě hradí poplatek za dobírku;
   • 10.1.6. platba na fakturu s datem splatnosti, je-li Kupující Podnikatelem.
  • 10.2. Fakturační údaje Kupujícího není možné měnit zpětně po odeslání Objednávky.
  • 10.3. Veškeré poplatky spojené s využitím některého z výše uvedených platebních způsobů jsou uvedeny v rámci jejich výběru při vyplňování Objednávky.
  • 10.4. Pro účely těchto Všeobecných podmínek se výslovně uvádí, že veškeré platby se považují za zaplacené okamžikem jejich připsání na bankovní účet Provozovatele
 • 11. DODACÍ PODMÍNKY
  • 11.1. Provozovatel nabízí Kupujícím následující způsoby dodání zboží, mezi kterými si Kupující vybírá při vyplňování Objednávky:
   • 11.1.1. osobní odběr na adrese: ještě nemáme osobní odber
   • 11.1.2. zasílání prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb (Česká pošta);
   • 11.1.3. zasílání kurýrní službou společnosti DPD s.r.o., IČO: 065 40 996, se sídlem č.p. 51, Turovec, PSČ 391 21, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 26717;
  • 11.2. Ceny jednotlivých způsobů dodání zboží jsou uvedeny v rámci jejich výběru při vyplňování Objednávky.
  • 11.3. V případě osobního odběru zboží může Provozovatel po Kupujícím požadovat předložení identifikačního průkazu za účelem ověření totožnosti.
 • 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • 12.1. Provozovatel je oprávněn kdykoliv změnit tyto Všeobecné podmínky. Nové podmínky jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění na v Internetovém obchodu. Okamžikem platnosti a účinnosti nových podmínek tyto Všeobecné podmínky zanikají.
  • 12.2. Má se za to, že Kupující souhlasí se změnou Všeobecných podmínek v okamžiku odeslání nové Objednávky.
  • 12.3. V případě, že dojde mezi Provozovatelem a Spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní Smlouvy nebo ze Smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Spotřebitel, podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
   • 12.3.1. Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát-oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 15, Praha 2, PSČ 120 00, e-mail: adr@coi.cz, web: www.adr.coi.cz. Spotřebitel může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  • 12.4. Podle zákona č. 112/2016 Sb., o elektronické evidenci tržeb, v platném znění je Provozovatel povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku nejpozději do 48 hodin.
  • 12.5. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné a účinné dnem uvedeným v jejich záhlaví. Současně tímto dnem pozbývají platnosti a účinnosti veškeré předchozí podmínky Internetového obchodu vydané přede dnem platnosti a účinnosti těchto Všeobecných podmínek.
Přílohy: Reklamační řád
Formulář odstoupení od Smlouvy